Tillitsbaserat ledarskap

Den kanske viktigaste uppgiften i chefskapet är att utöva ett ledarskap som skapar förutsättningar för ett bra medarbetarskap. Det ger en bra verksamhet vilket i förlängningen gagnar alla intressenter. Ledare får i våra program med sig nycklar till att skapa effektiva verksamheter där medarbetarna ges förutsättningar att kliva fram och använda hela sin potential.

Ledare som skapar tillit kliver åt sidan när det behövs och släpper fram medarbetare att ta ansvar i verksamheten. Här handlar det mycket om att ledarna får nya synsätt på ledarskap vilka bryter med traditionella normer kopplat till individualism och hjältemod. Det nya handlar istället om relationer, förmåga till samarbete, öppenhet och gemensamt ansvar för kultur, prestation och resultat. Vi vet att ledare och medarbetare vill ta ansvar och vill vara engagerade i sitt jobb. Ledarens jobb är inte att motivera och utveckla medarbetare. Jobbet handlar om att få medarbetare att själva använda den potential de redan besitter.

I utbildningen Tillitsbaserat ledarskap får ledarna verktyg att använda i sin vardag, ”on the job”, för att öka prestationen, effektiviteten och glädjen i verksamheten, i hela ledet, ända ut till kunder/brukare. För mer information, kontakta gärna Lisa Arnborg här på YesP.

 

Tillitsbaserat ledarskap för organisationer i offentlig sektor

Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Med Tillitsba­serat Ledarskap vill vi erbjuda Er en möjlighet att utveckla och förbättra Ert och samtidens ledarskap.

Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat Ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete. För mer information läs mer här, kontakta gärna Lisa Arnborg här på YesP.

 

NYHET: Vi genomför återigen Tillitsbaserat ledarskap i samarbete med Göteborgsregionen (GR) med start i januari 2020

Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offent­liga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ledarskap till en kollektiv kraft som på riktigt kan förändra och förbättra villkoren för alla som arbetar inom våra viktigaste samhällsfunktioner. Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Klicka här för att öppna en pdf där du kan läsa mer om detta, där hittar du också länk till att anmäla dig. För mer information, kontakta gärna Lisa Arnborg här på YesP.

 

 

Viktiga moment i utbildningen:

 • Formell och informell styrning – hur påverkas tilliten?
 • Hur skapar och utvecklar du starka relationer, vertikalt och horisontellt?
 • Hur kan du kliva tillbaka och släppa fram andra utan att bli mindre viktig för organisationen?
 • Hur kan du hjälpa dig själv och andra att ”lära av” gamla tankemönster och beteenden för att skapa utrymme för nya?

Omfattning:

Utbildningens varvar teori och kunskap med verklig förståelse och träning i vardagen. En utbildning i Tillitsbaserat ledarskap innebär 3 heldagar med ca. 4 veckor emellan.[/vc_column_text]

Kontakta oss
[/vc_tta_section]

Att leda kulturförändring

Vi ser behov av att fler ledare börjar uppfatta och agera på den potential som finns i att utveckla kulturen till en verklig framgångsfaktor. Vi på YesP har, genom våra uppdrag och erfarenheter, utvecklat en särskild förmåga att utveckla och förstärka en organisationskultur där människor presterar bra resultat och gillar sina jobb.

I utbildningen Förstå och leda kulturförändring ges Du som deltagare förutsättningar att leda mot era viktigaste verksamhetsmål med stöd av kulturen. Efter utbildningen har du förutsättningar att analysera organisationskultur och har utvecklat en förmåga att se kopplingen mellan kulturella yttringar och dess påverkan på prestationen. Utbildningen resulterar i att du kan leda och driva en kulturutveckling som stöttar era långsiktiga ambitioner och målsättningar. En kultur som blir en verklig framgångsfaktor!

 

Viktiga moment i utbildningen:

 • Att analysera organisationskultur i en given kontext
 • Att vidta rätt åtgärder i kulturen för rätt effekt på resultaten – Hur och var ser jag vår kultur? Hur och på vilket sätt kan vi påverka den?
 • Leda kulturutveckling och beteende. Hur ställer man krav på varandra? Hur är man förebild? Hur skapa kulturförflyttning och ständig utveckling?
 • Att agera tillsammans med medarbetare och omgivning för att skapa engagemang och lust i organisationen.
 • Att koppla samman kulturen med strukturen och skapa uthålliga resultat.

 

Omfattning:

Utbildningen varvar teori och kunskap med verklig förståelse och träning i vardagen. En utbildning i Att förstå och leda kulturförändring innebär 5 heldagar per år, utspridda över året.

Kontakta oss

Att leda förändring

Vår utbildning i förändringsledning handlar om att förstå centrala delar i förändringsledning och kunna använda kunskaperna till att systematiskt driva en förändringsresa. Att driva en förändringsresa kräver kunskap om process och upplägg samt insikter om hur människor fungerar i förändring. I Att leda förändring utvecklas din förmåga att leda dig själv och dina medarbetare genom förändringens olika faser.

Utbildningen kopplas till aktuella förändringar i deltagarnas organisationer vilket gör att deltagarna får med sig en samlade idéer, kunskaper och verktyg för att driva faktiska förändringar på hemmaplan.

 

Viktiga moment i utbildningen:

 • Systematiskt förändringsarbete, steg för steg.
 • Att kunna skilja mellan förändring och transformation, dvs vad som förändras och hur människor upplever och reagerar på samma förändring.
 • Verktyg och modeller för att hantera förändringsmotstånd och söndrande attityder.
 • Reflektion och koppling till varje ledares aktuella situation

Omfattning:

Utbildningens varvar teori och kunskap med verklig förståelse och träning i vardagen. En utbildning i Att leda förändring innebär 2 utbildningsdagar (1+1) med tid för reflektion och övning emellan tillfällena.

Kontakta oss

Att leda för bättre prestation

Att leda för bättre prestation är ett anpassat ledarprogram som bygger på en skräddarsydd kombination av lärande genom gemensamt arbete i grupp och individuell coaching där vi tillsammans tillvaratar goda erfarenheter och gemensamma potentialer.

Att leda för bättre prestation är framtaget för att stärka utveckling av verksamhet och gemensamt ta vara på engagemang och driv hos både ledare och medarbetare. Effekten ska märkas överallt där medarbetarnas prestation är avgörande för organisationens förmåga att skapa värde. Kärnan i programmet är därför deltagarnas egna frågeställningar och den utveckling som uppstår i erfarenhetsutbytet deltagarna emellan.

 

Viktiga moment i utbildningen:

 • Förmåga att väcka lust och vilja hos medarbetarna att utvecklas och prestera bättre resultat.
 • Strategisk kompetens och förmåga att utforma och driva en process för att öka prestation och engagemang.
 • Att leda i en förtroendefull organisationskultur med långsiktigt goda prestationer i din organisation.
 • Tillfälle att dela och ta del av erfarenhet och kunskap rörande ledarskap, organisationskultur, förändrings- och prestationspsykologi.
 • Konkreta idéer för att hantera och kanalisera krav och förväntningar från medarbetare och kunder.
 • Individuell coaching och arbete med en konkret handlingsplan för att säkerställa att nyvunna insikter från ledarprogrammet omsätts i vardagen.

 

Omfattning

Att leda för bättre prestation bygger på en kombination av lärande genom gemensamt arbete och erfarenhetsutbyte i grupp och individuell coaching. Styrkan i upplägget ligger i att vi förenar reflektion och kvalitativt erfarenhetsutbyte och övning i grupp. Därigenom varvas teori och träning för att omsättas i varje ledares vardag.

Programmet genomförs i fem steg under en tidsomfattning av sex månader.

 1. 1 dag i grupp
 2. 2 timmars individuell coaching
 3. 1/2 dag i grupp
 4. 2 timmars individuell coaching
 5. 1 dag i grupp
Kontakta oss

Förtroendefullt samarbete (Radical Collaboration)

Förtroendefullt Samarbete är inspirerat av The Human Element – Will Schutz och Win-Win – Roger Fisher från Harvard University. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”.

Förtroendefullt Samarbete ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflikter genom att skapa samarbetsvilja och öppenhet i organisationer, arbetsgrupper och förhandlingssituationer.

Programmet bygger på att man, genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation, lyckas bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

 

Grundbultarna är:

 • Sanning och Öppenhet
 • Lyssnande
 • Egna val och personligt ansvarstagande
 • Självkännedom och kännedom om andra
 • Strukturerade metoder och verktyg

 

Medarbetaren får:

 • Träna steg för steg att inleda, driva och avsluta en förhandling och att samtidigt bygga trygga och varaktiga arbetsrelationer
 • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
 • Verktyg att använda i alla typer av relationer och intressemotsättningar
 • Förståelse för att starka delar i samverkan skapar en framgångsrik helhet

 

Organisationen får:

 • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende
 • Ökad förmåga och arbetssätt till att förebygga konflikter
 • Enhetens, organisationens kultur och hur kulturen verkar påverka relationer internt som externt. Detta kommer vi antagligen att behöva komma tillbaka till. Hur vi bättre kan analysera och förstå dagens kultur och behov av ev. förändring.

 

Programmet bygger på en kombination av teori och praktik.

Den praktiska delen grundar sig på intressebaserad problemlösningsmetodik och den

teoretiska delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element i kombination med den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan fördjupa och stärka förståelse och färdigheter.

Vi kommer inledningsvis att arbeta med övningsexempel som succesivt övergår i organisationens egna specifika flaskhalsar och utvecklingsområden.

 

Omfattning

Radical Collaboration är 3 dagar på internat

Kontakta oss
[/netbee_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]