Tre steg till en framgångsrik företagskultur

För att ett företag ska överleva och klara sig kvar behöver det kunna hantera oväntade förändringar. För att blomstra och vara ledande behöver samma företag bli mästare på att anpassa sig och hitta nya möjligheter när förutsättningarna skiftas från en dag till en annan. Hur jämför vi det med Covid 19 och pandemin?

Covid 19 kopplat till företagskultur

Om vi skulle fråga ledare för organisationer och företag runt om i Sverige, eller världen för den delen, vilken som var den enskilt mest utmanande händelsen under de senaste två åren skulle en överväldigande majoriteten förmodligen peka mot COVID-19 och pandemin.

Nu är vi ju mitt inne i ett vaccinationsprogram som tur är. Det får oss lite långsökt att fundera på det vi jobbar med. ”Vaccinet” för företag och organisationer med att överleva oväntade förändringar som en världsomspännande pandemi innebär är detsamma som det alltid har varit: En stark, hälsosam företagskultur.

Ingen hade, i början av förra året, räknat med att vi skulle ställas inför denna plötsliga omsvängning till hemarbete, digitala mötesformer, ekonomisk osäkerhet m.m. Vad vi med all säkerhet kan räkna med är att nya oväntade och mer eller mindre plötsliga och omvälvande förändringar kommer att drabba oss även framöver. Mer konkret kommer vi att fortsätta att möta plötsliga förändringar på marknaden, tekniska revolutioner, en oväntad förändring av ledarskapet, en överraskande omvändning i strategisk riktning eller att en viktig teammedlem slutar och skapar oväntade utmaningar för gruppen.

 

Organisationskultur är en nyckel

För att ett företag ska överleva och klara sig kvar behöver det kunna hantera oväntade förändringar, för att blomstra och vara ledande behöver samma företag bli mästare på att anpassa sig och hitta nya möjligheter när förutsättningarna skiftas från en dag till en annan. Även om det finns flera aspekter av att vara mästare i förändring vill vi lyfta fram ett nyckelperspektiv som ofta förbises; Kultur, bra företagskultur.

Organisationskultur kan liknas vid DNA i den meningen att den är unik för varje organisation. Vad som fungerar för vissa fungerar kanske inte för andra. Det finns likväl några viktiga element som alla företag och organisationer behöver för att se till att organisationskulturen har det som krävs för att överleva och trivas när oväntade förändringar kommer.

Här får du tre viktiga nycklar

1. Företagskulturen skall vara en strategisk prioritering.

I vårt arbete som organisationskonsulter ser vi hur flertalet organisationer har mognat i sin syn på kultur under det senaste årtiondet. De har verkligen förvandlat hur de närmar sig kulturen, från årliga evenemang och engångsevent till ett mer inbäddat sätt att jobba med kultur. Även om det i sig är en stor framgång finns det mer att göra för att nyttiggöra kulturen och skörda dess otaliga fördelar.

Kulturen måste bli en strategisk prioritering och en viktig del av organisationens övergripande affärsstrategi. Mer konkret innebär det att företag och organisationer behöver ha en strategi för hur de ska utveckla kulturen till att bli en bärande framgångsfaktor för affär och verksamhet. Det är viktigt att lyfta in kulturen i det strategiska arbetet, att det finns mätvärden som visar om och i vilken utsträckning kulturen stöttar affärsstrategin och att det finns forum och verktyg i organisationen för att hela tiden utveckla kulturen efter affärsbehov. I tider av förändring, oavsiktlig eller inte, har de företag med en förmåga att förstå kulturen och använda kraften i kulturen ett klart försprång gentemot de företag där kulturen mer eller mindre lämnas åt slumpen.

 

2. Involvera alla i ansvaret för den sanna kulturen.

Företagskultur handlar om gemensamma vanor, gemensamma sätt att anta utmaningar på jobbet och att alla behöver involveras i ansvaret för sitt agerande.

Företagskultur får inte vara något som bara HR eller högsta ledningen bryr sig om och pratar om, alla behöver förstå hur de påverkar kulturen och hur olika vanor påverkar prestationen. Att ha uppriktiga samtal med medarbetare om vilken typ av kultur som faktiskt finns i organisationen och var den måste vara för att tjäna organisationens uppdrag och mål är bra mycket bättre än leverera tillrättalagda kulturkoncept uppifrån och ned.

Om människor inte känner igen sig i hur kulturen beskrivs kommer de inte att engagera sig, om de däremot involveras i ett samtal om vad de behöver för att trivas och uppnå sina mål kommer engagemanget på köpet. Dessa samtal i kombination med hur ni behöver bygga och underhålla kulturen kommer att bli en stark inre vägledning för ledare och medarbetare till att bli mästare på förändring.

 

3. Säkerställ effekter, fokusera på det friska och fira framgångar

Även om bra företagskultur inte är det enda svaret, är det ett undernyttjat perspektiv på att hantera förändringar på det mest effektiva och minst smärtsamma sättet. När företagskulturen är en affärsprioritet blir den till en hävstång för förändringsförmågan.

Affärsprioriterade områden har en viss dignitet i styrningen av ett företag och organisationskulturen bör därför mätas och följas upp lika noggrant som vi exempelvis följer ekonomiska frågor, försäljning, lönsamhet, produktivitet etc.
Mät gärna organisationskulturen med någon form av prestationsbaserad kulturmätning. Det finns flera olika sätt att ta reda på kulturens nuläge och hur den påverkar organisationens prestation, vilka delar av kulturen som är starka och var outnyttjad potential finns. Därefter läggs en plan för att skapa ökat värde för kunder och intressenter och för att se kulturens koppling till affärsstrategi, effekt på resultat mm.

Vår rekommendation är att inte använda mätningar för att ta reda på bristerna. Lyft fram det starka, belys det som gör oss framgångsrika, bygg självförtroende och hitta anledningar att fira och uppmärksamma det fina och friska i kulturen.

Tre element för att vara vaccinerad

Om ni har de tre elementen på plats, (1) en organisationskultur som är en strategisk prioritering för affären, där (2) alla är involverade, och där (3) ni mäter och följer upp systematiskt, fokuserar på det friska och firar ordentligt, då kommer organisationen att vara ”vaccinerad” och väl positionerad för att bli mästare på både oväntad och planerad förändring.