Välmående arbetsplats- balans mellan relation och resultat

Välmående företag via en god företagskultur

När företag beskrivs som ”välmående” går ofta våra tankar till att företaget presterar bra, tjänar pengar och ger avkastning. När arbetsplatsen beskrivs som välmående, går ofta våra associationer till mer relationella delar. Att medarbetare trivs på sitt jobb, gott ledarskap och bra värderingar. Vår övertygelse är att vägen till välmående företag, organisationer och arbetsplatser går via en företagskultur där människor trivs, utvecklas och presterar.

Psykologisk trygghet på arbetsplatser

Vi har under denna höst, efter pandemin, märkt en ökad efterfrågan och intresse för psykologisk trygghet på arbetsplatser. Begreppet psykologisk trygghet (psycholigical safety) härrör från Harvardprofessorns Amy C. Edmonsons forskning om vad som kännetecknar högpresterande arbetsplatser inom vården. Några av hennes slutsatser är att högpresterande vårdenheter genomsyras av en psykologisk trygghet. Det innebär bland annat att medarbetare drivs av ambitiösa mål och har en vilja att excellera i det gemensamma uppdraget. Att de möter varandra med värme och empati, har bra forum för att utvecklas och är inte rädda för att misslyckas eller att göra fel.

Konsekvenserna för oetiskt agerande och regelöverträdelser är konsekventa och något som alla känner till. Tryggheten innehåller således mer än bara relationsdelar, den inrymmer också gemensam ambition, tydlighet i riktning och grundläggande förhållningssätt.

Obalans mellan relation och resultat

Om det råder obalans mellan dessa två områden, relation och resultat, kommer det påverka prestationen negativt. Är relationsfokus högre än resultatfokus blir det för tolerant, med negativ påverkan på prestation och måluppfyllelse. Ett högre fokus på resultat än på relation kommer upplevas som hårt och krävande, prestationen blir ansträngd och lidande.

Trygghet och välmående kommer inte enbart från människornas benägenhet för empati och samarbete, den uppstår lika mycket i glädjen av att skapa resultat. Likväl är det lätt att hamna i en obalans där relationer, värdefrågor och beteenden samt mål och resultat hanteras var för sig.

Balansera relationsfrågor med resultatfrågor

Vår tes är att välmående arbetsplatser strävar efter att balansera relationsfrågor med resultatfrågor. Ju tuffare mål och resultatfokus desto starkare relationsfokus krävs. Vanligtvis är det just då, när fokus på leverans och mål vrids upp, som tiden till att även mötas i frågor om hur vi skall samarbeta bäst prioriteras bort. Likaledes kan inte resultat och måluppfyllelse kopplas bort när samspels- och relationsfrågor hanteras, de är tätt ihop och är varandras förutsättningar.

Välmående – när bra saker möts

På den välmående arbetsplatsen är det inte ok att nå resultat till vilket pris som helst, att vara en så kallad ”brilliant jerk” accepteras inte, men inte heller det motsatta, dvs trevlig och lågpresterande. Den långsiktigt välmående arbetsplatsen existerar där engagemang, arbetsglädje och lust att göra bra saker möts.

För att skapa välmående arbetsplatser:

  • Sätt höga ambitioner och möjliggör för människor att nå dem
  • Obalanser mellan relations och resultatfrågor skadar prestationen och påverkar välmående negativt
  • Hantera frågor om resultat och relationer simultant, inte var för sig, öva organisationen på att ta in hela bilden