Att Sveriges kommuner står inför en stor utmaning när det gäller att klara av att leverera framtidens välfärd har vi läst om i ett antal debattartiklar under senare tid.

Utmaningen handlar framförallt om att de ekonomiska resurserna inte kommer att räcka till för framtidens behov, men om förmågan att klara av att rekrytera och bibehålla rätt kompetens.

I flera debattartiklar, (Dagens Samhälle 15, 16, 18 augusti) föreslås ett antal lösningar för att klara detta – det handlar om effektivisering (sannolikt budgetminskningar) men också om skattehöjningar.

Vi menar att det finns en bättre väg att gå. Att skapa offentliga organisationer som drivs av prestation. När vi pratar om prestation menar inte vi att man ska piska medarbetare att leverera mer eller att belastningen på individerna ska öka. Tvärt om. Vi menar att kommunerna / offentlig sektor behöver bli bättre på att bygga organisationer med en tydligare prestationskultur där alla vill, kan och har lust att prestera sitt bästa.

”I en prestationskultur inspirerar vi varandra, individer träder fram, tar tag i saker, entreprenörskap och handlingskraft får spelrum och resultat går före goda intentioner.”

I en prestationskultur räcker det inte med att felanmäla saker. Konstateranden och insikter är inte gott nog. I en prestationskultur har inspirationsföreläsningar och allmänna ledarutbildningar svårt att tränga igenom. I en prestationskultur inspirerar vi varandra, individer träder fram, tar tag i saker, entreprenörskap och handlingskraft får spelrum och resultat går före goda intentioner.

Tillitsdelegationen har gjort ett viktigt arbete med att sätta fokus på hur vi kan få loss mer kraft i offentliga organisationer. Tillit är nu på allas läppar och det är bra. Än bättre vore om också prestation och resultat var på samtligas läppar. I nuläget är debatten alldeles för koncentrerad till frågor om interna organisatoriska förutsättningar, för lite fokus läggs på vad vi vill och behöver skapa för resultat. I skoldebatten handlar det ständigt om att lärarna måste få bättre villkor, i vården och i flera andra sektorer låter det likadant, ge oss bättre förutsättningar.

”För att klara de utmaningar som kommunerna står inför behövs en kultur där mod och handlingskraft premieras.”

Missförstå inte vårt budskap – visst behöver personal inom offentlig sektor få rätt förutsättningar, men de behöver också skapa dem själva. Fler ledare och medarbetare inom offentlig sektor behöver driva förändring, inte vänta på förändring. För att klara de utmaningar som kommunerna står inför behövs en kultur där mod och handlingskraft premieras. Vi behöver inte fler kloka utredningar och intressanta panelsamtal, vi behöver förändring.

”Politiker och tjänstemän behöver förstå vilken jordmån de jobbar i och se till att skaffa sig redskapen för att förändra densamma.”

Vår tes är att den förändring våra kommuner står inför inte handlar så mycket om organisation som den handlar om kultur. Politiker och tjänstemän behöver förstå vilken jordmån de jobbar i och se till att skaffa sig redskapen för att förändra densamma. Därför behöver organisationskulturen bli en strategisk fråga på ett helt annat sätt än den är idag. Det betyder att politiker och styrande tjänstemän i kommunerna behöver ha en utvecklad idé om hur organisationskulturen ska få ambitiösa kommunala visioner att lyfta.

Om kommunerna inte lyckas med den kulturella omställningen kommer rådande kulturer tyvärr att bromsa den utveckling kommunerna så väl behöver och vi kommer att fortsätta att älta bristen på rätt förutsättningar. Låt oss flytta fokus till skapandet istället, till att göra världens bästa skola, till att ge vård och omsorg av allra högsta kvalitet, till att leda och driva mer än att utreda och konstatera.