Som ledare har man ofta höga förväntningar och krav på sig. Man ska klara att leverera fantastiska resultat i sin verksamhet och man ska vara innovativ. Vara öppen och tillgänglig när som helst. Ha en förmåga att hantera stress utan att bli stressad. Trolla med resurser och ta stort ansvar för sin egen och andras utveckling. Det är inte så konstigt att många ger upp eller byter arbetsplats i hopp om att det borde vara enklare att leda någon annanstans.

Att göra skillnad

I grund och botten är det nog så att de flesta som väljer att bli ledare gör det för man har en tro på att kunna göra skillnad, kunna driva en positiv utveckling både för företaget och sin personal. Men vad är det då som skapar förutsättningar för att man ska lyckas med sina höga ambitioner och goda intentioner?

Relation och Prestation

Det finns idag forskning som tydligt visar på betydelsen av goda relationer på arbetsplatsen. I vissa fall är det avgörande för hur väl man kommer lyckas att leverera resultat. Men inte minst är det viktigt för att medarbetarna ska känna lust och vilja att prestera bra. Så gott som alla gör sitt allra bästa utifrån de förutsättningar som finns. Om förutsättningarna är dåliga så blir också prestationen och viljan att prestera påverkade negativt.

Balans mellan relation och prestation

Som ledare är det viktigt att man säkerställer att det finns en bra balans mellan relation och prestation på arbetsplatsen. För mycket fokus på prestation kan leda till att arbetsplatsen uppfattas som hård/kall, för mycket fokus på relation riskerar i stället att leda till låg produktion och högt fokus på att det ska vara trevligt och bekvämt.

För att utveckla relationer med hög kvalitet behöver ledare och medarbetare kunna mötas i ”svåra” frågor som inkluderar känslor tillsammans med prestationer, förväntningar och utmaningar.

Det är också viktigt som ledare att komma ihåg sin egen arbetssituation. Ovanstående faktorer och exempel gäller även ledaren. Hur ser din egen möjlighet till goda prestationer ut?

Utveckling av ledarskapet – Transformativt ledarskap

Mynak (myndigheten för arbetsmiljökunskap) publicerade 2022 en kunskapssammanställning (Kunskapssammanställning 2022:6) kopplat till hur ledarskapet påverkar prestation och välbefinnande hos medarbetarna.

Några slutsatser från detta är att ett transformerande ledarskap har ett positivt samband med medarbetarnas välbefinnande och i vissa studier kan man också se ett tydligt positivt samband med prestation och produktivitet. Det finns också positiva kopplingar mellan ett transformativt, konstruktivt ledarskap och medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa.
Det transformerande ledarskapet innehåller i stora delar de beteende som beskrivs i punkterna ovan. Vad detta visar är att vi som människor mår bra av att bli sedda, uppmärksammade för vår kompetens och att vi alla behöver goda, trovärdiga förebilder.

Ledarens förmåga att stärka kvalitén på relationerna avgör kvalitén på prestationerna

Jag är övertygad om att ledarskapet idag och än mer i framtiden kommer att handla om förmågan att balansera relation och prestation, gemensamma mål och individuell utveckling, samhörighet och frihet. Som ledare behöver man därför fråga sig hur man kan stärka sin relationella kompetens och hur man på bästa sätt arbetar med just sin unika grupp av medarbetare.