Nya tider och nytt ledarskap

”Vi behöver tänka om när det gäller ledarskap. Istället för att isolera ledarskapet till chefen, till individen, behöver vi släppa loss och distribuera ledarskapet i hela organisationen. Alla med bra idéer och initiativkraft att genomföra sina idéer kan vara ledare.”

Sveriges kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar. Stimulerande uppgifter som kräver ett nytt ledarskap.

Utmaningar våra välfärdsleverantörer står inför kan kategoriseras i tre områden:

  • Samhällsutveckling och demokrati – i samverkan med andra aktörer åstadkomma utveckling av samhället och demokratin.
  • Effektiv och digitaliserad välfärd och service – skapa effektiva välfärds-/servicetjänster som både är kostnadseffektiva och skapar kvalitet för invånarna.
  • Kompetensförsörjning – att vara en attraktivarbetsgivare och kunna rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som krävs idag och i framtiden.

Inför den fantastiska möjligheten att leda samhällsutvecklingen in i framtiden står den offentliga sektorn med förutsättningar för något helt annat. I decennier har fokus för ledning och styrning legat på att öka kontrollen och den formella styrningen över verksamheterna. Professioner och medarbetare har känt sig allt mer trängda av kraven på rapportering, administration, och uppföljning av mål som inte har legitimitet i verksamheten.

”I decennier har fokus för ledning och styrning legat på att öka kontrollen och den formella styrningen över verksamheterna. Professioner och medarbetare har känt sig allt mer trängda av kraven på rapportering, administration, och uppföljning av mål som inte har legitimitet i verksamheten.”

Reglering och styrning av skattefinansierad verksamhet är en nödvändighet för att garantera att demokratiska värden kommer medborgaren till godo enligt politikens avsikter, men det har gått alltför långt och det har skadat tilliten mellan politiker och tjänstemän, mellan ledare och medarbetare, mellan medborgare och offentliga institutioner.

Vad spelar det för roll? Att tilliten minskar? Det är ju malmen, skogen och hårt arbete som byggt landet. Nej, det är den höga tilliten mellan människor som byggt vårt välstånd, skog finns på många håll i världen, även i fattiga länder. I Robert Putnams moderna klassiker den fungerande demokratin från 1993 förklaras skillnaderna i demokratisk utveckling och välstånd mellan norra och södra Italien med olika nivåer av tillit människor emellan i norr och i söder.

I statsvetenskaplig och nationalekonomisk forskning talas om högtillitssamhällen. Högtillitssamhällen är bättre på att samarbeta och har lägre transaktionskostnader eftersom de är mindre beroende av tvångsåtgärder. Om vi överför resonemanget till våra organisationer och arbetsplatser skulle vi kunna anta att högtillitsarbetsplatser är bättre på att samarbeta och har lägre kostnader för kontroll eftersom de är mindre beroende av formell styrning.

När den passiviserande effekten hos medarbetarna av ökad kontroll och detaljstyrning blivit uppenbar för svensk offentlig sektor har lösningen ofta stavats ledarskap. Bara vi stärker chefernas förmåga att leda kommer de att få med sig medarbetarna. De har fått åka på kurser i utvecklande ledarskap, i coachande ledarskap, i situationsanpassat ledarskap, i strategiskt ledarskap, för att komma tillbaka till sina organisationer med skyhöga förväntningar på sina axlar.

Med ledarskap som lösning har chefer tillmätts en orimlig betydelse för organisationens förmåga att leverera resultat. Cheferna ska vara hjältarna som vänder skutan och får vind i seglen. När kraven och förväntningarna på cheferna ökar, exempelvis efter att de varit på en dyr kurs i fem dagar, får de kämpigt med att leva upp till den roll de själva är med och föder. De drar sig undan, umgås bara med chefer, blir inte vänner med sina medarbetare. De orkar inte släppa in berättelser om hur det är att vara medarbetare eftersom de inte är bekväma med den roll de har att spela, hjälterollen, den som ska åtgärda allt. Därför behövs nya mer demokratiska bilder av ledarskap. Bilder av ledarskap som ger liv och kraft till den samhällsutveckling som den offentliga sektorn ska leda.

Vi behöver tänka om när det gäller ledarskap. Istället för att isolera ledarskapet till chefen, till individen, behöver vi släppa loss och distribuera ledarskapet i organisationen. Alla med bra idéer och initiativkraft att genomföra sina idéer kan vara ledare. Vi i ”ledarskapsbranschen” pratar mycket om potentialen i medarbetarengagemang men förblir tyvärr väldigt fokuserade på chefen som överordnad. McKinseys forskning visar att en chef som sitter ovanpå ett nätverk inte är en del utav det, och därmed inte lika effektiv som chefen vilken deltar i nätverket på lika villkor.

Henry Mintzberg har länge fört fram behovet av ett mer demokratiskt och distribuerat ledarskap. Ett ledarskap där chefen är viktig genom att hen bryr sig mer än avhjälper, förenar mer än kontrollerar. Ett effektivt ledarskap byggt på samarbete och tillit till människors goda vilja.

Avslutningsvis ett replikskifte från Bertold Brecht.

”Olyckligt är det land som inte har några hjältar”

”Nej, olyckligt är det land som behöver hjältar”