Därför behöver Sveriges kommuner en kulturstrategi

Just nu pågår en omfattande omställning av styrning och ledning i svenska kommuner. Det handlar grovt förenklat om en motrörelse mot New Public Managements formalistiska kontroll och fokus på mätbara mål. Tanken att kunna styra organisationer uppifrån med hjälp av vertikalt nedbrutna mål har inneburit att många av den offentliga sektorns kompetenta och idédrivna medarbetare har fått ägna alldeles för stor del av sin tid åt rapportering istället för att göra sitt jobb.

”Det handlar om förbättrad arbetsmiljö, stärkt kärnverksamhet, ökad effektivitet, flexibilitet och brukarfokus, minskad onödig administration samt ett medarbetarskap där människor får, vill och kan ta initiativ.”

Målen tillitsdelegationen siktar mot är lockande. Det handlar om förbättrad arbetsmiljö, stärkt kärnverksamhet, ökad effektivitet, flexibilitet och brukarfokus, minskad onödig administration samt ett medarbetarskap där människor får, vill och kan ta initiativ.

En av anledningarna till att tillitsdelegationen fått sådant genomslag i förvaltningssverige är att människor känner igen sig i tillitsdelegationens beskrivning av den offentliga sektorns verklighet. Många känner igen problembilden men de ser också potentialen i att öka tilliten till medarbetare och professioner. De ser hur en ökad tillit kommer att få loss mer handlingskraft och kunna skapa mer kund- eller brukarvärde.

”Den formella delen av omställningen, den som handlar om styrning och dess struktur är viktig, men den utveckling mot ökad tillit som nu eftersöks handlar enligt vår mening minst lika mycket om kultur, om en förändrad kultur.”

Omställningen som nu pågår i kommunsverige handlar om att förändra kommunernas formella styrmodeller, det vill säga, att anpassa styrningen för att gynna tilliten och handlingskraften i organisationen. Det handlar bland annat om att låta verksamheter förhålla sig till sitt grunduppdrag, vilket ofta är lagstadgat, och minska antalet pådyvlade mål och fokusområden. Kontroll och uppföljning ersätts med dialog och samverkan.

Den formella delen av omställningen, den som handlar om styrning och dess struktur är viktig, men den utveckling mot ökad tillit som nu eftersöks handlar enligt vår mening minst lika mycket om kultur, om en förändrad kultur.

De styrsystem som präglat förvaltningar under lång tid har skapat vanor och beteendemönster hos ledare och medarbetare. Vissa personligheter har gynnats av att tyngdpunkten legat på kontroll och formell styrning, andra har missgynnats. Omställningen till tillitsbaserad styrning och ledning medför en kulturförändring där synen på ledare, medarbetare, brukare eller kund revideras och förnyas. Vår erfarenhet efter 25 års arbete med kulturförändring världen över är att styrsystemet är mycket behändigare att förändra än kulturen och människors beteende. Därför behöver svenska kommuner en strategi för hur de ska ställa om kulturen efter nya förutsättningar.

Vad innebär en kulturstrategi?

En kulturstrategi för tillitsbaserad styrning och ledning innebär att kommunen tagit reda på sitt nuläge. Att ta reda på sitt kulturella nuläge är att synliggöra de beteende vilka präglar organisationen idag, ex; Hur leder vi? Hur möts vi? Hur samarbetar vi? Vilka är hjältar hos oss idag? Kulturens nuläge behöver ställas mot en lika tydlig bild av hur kulturen behöver se ut för att vi ska vara en organisation som leder och skapar resultat med tillit som grund.

”I och med att kulturens påverkan på prestation och resultat görs explicit blir kulturen ett kraftfullt styrmedel för organisationen.”

När bilden av nuläget framträder behöver det bli tydligt vilka delar i kulturen som gynnar tillitsbaserad styrning och ledning och vilka nuvarande beteenden som står i vägen.

I och med att kulturens påverkan på prestation och resultat görs explicit blir kulturen ett kraftfullt styrmedel för organisationen. Ett styrmedel med oöverträffad potential vilken kompletterar den formella styrningen och gör helheten starkare och trovärdigare. En kulturstrategi beskriver och förankrar medvetenhet om vilken utveckling som krävs och vilka förändringar människorna i organisationen står inför kopplat till vision och målsättningar.

I våra möten med kommuner ser vi att organisationskulturen oftast inte är en strategiskt prioriterad fråga för kommunledningen. Kulturen är vad den är och det görs spridda försök att knuffa den åt rätt håll. Få har tagit ett ordentligt grepp om frågan och på riktigt införlivat den i styrningen av förvaltningar och bolag. Där har vi på YesP mycket att tillföra dagens utveckling. Vi kan stötta processen med att ta fram en strategi och sedan hjälpa organisationen att successivt jobba med den förändring som krävs.

Vi har den praktiska erfarenheten av att göra kulturen till den viktigaste konkurrensfaktorn för stora och komplexa organisationer.

Ta gärna kontakt med oss för ett samtal om hur er resa ser ut!

Allt gott!