Vad är organisationskultur?

Definitionen av begreppet Organisationskultur

Begreppet organisationskultur är hämtat från antropologin som bland annat studerar förutsättningar och avgörande faktorer för struktur, ordning och hierarkier i olika samhällen. Kulturbegreppet är sedan överfört till organisationer i syfte att kunna förstå, förklara och i viss mån styra individers upplevelse och handlingar.

Ordet kultur kommer från latinets cultura och kan översättas till odling. Kopplar vi det till företagskultur kan vi fråga;

Vad odlas och växer i er organisationskultur?

 • Lust att prestera och förändra oss till marknadens behov idag och framåt?
 • Lust att göra som vi alltid har gjort?
 • Hos oss är det chefen som löser och tar ansvar för alla problem?
 • Hos oss visar alla i teamet starkt ansvarstagande och medleder tillsammans?

En kort förklaringen av kultur generellt är ”Den mentala programmering som skiljer medlemmar av en grupp från en annan” (Hofstede). För att förstå organisationskultur är det viktigt att se hur kulturen påverkar prestation och affär. Det är först då som vi kan värdera den och skapa en kulturplan och kulturstrategi som bättre leder företaget till visionen. Och det är först då som vi gör kulturen strategiskt viktig, något som vi kan förstå och förändra.

Fyra områden som beskriver organisationskulturen (Denison Organization Culture Model)

 • Mission – Riktning, syfte och mål. Vet vi vart vi är på väg?
 • Stabilitet, tydlighet – Värderingar, system, strukturer och processer. Levererar vårt system värde?
 • Involvering – Engagemang, ägarskap och ansvarstagande. Är våra medarbetare engagerade och samspelta?
 • Anpassningsförmåga – Mönster, trender och marknad. Lyssnar vi på marknaden?

Förutom dessa fyra områden behöver vi även gå mer på djupet, kärnan i företagets kultur. Tillexempel;

 • Vem som grundade företaget och vilket arv det ger
 • Vilka beteenden som ger hjältestatus
 • Våra ritualer och upplevelsen av dem
 • Vilka värderingar som lever

Detta är några av alla exempel på områden man tittar på som leder till de föreställningar och antaganden som lever i organisationen. Självklart påverkas också organisationskulturen av den nationella kulturen och av kulturen inom en specifik bransch. (Manfred Kets de Vries).

”Ett företag som har en uttalad kulturstrategi vet också vilken känsla, vilken upplevelse den vill ge kunder, anställda, arbetssökande och alla andra intressenter.”

Vårt språk har alltid varit en viktig faktor i hur kulturen förs vidare eller utvecklas, verbalt som skriftligt. Vilka berättelser som finns i ett företag säger mycket om kulturen. Vad det pratas om i korridorerna och hur vi pratar eller inte pratar med varandra på ett möte. Att vara nyfiken och lyssna på hur vi pratar och om vad kan vara ett bra första steg till att börja förstå eller få en känsla för företagskulturen. Ett företag som har en uttalad kulturstrategi vet också vilken känsla, vilken upplevelse den vill ge kunder, anställda, arbetssökande och alla andra intressenter.

”Organisationer skapas för att människor vill uppnå olika mål eller har olika behov som kräver samarbete för att kunna uppnås. Vi är flockdjur och är gjorda för kontakt.”

Inom det systemteoretiska perspektivet betraktas en organisation som ett dynamiskt system av komponenter i relation med varandra som hela tiden strävar efter att upprätthålla balans inom systemet och mot omgivningen. Man kan se organisationen som en organism som hela tiden måste utvecklas och anpassas till omgivningen för att inte slås ut och gå under. Organisationen är utifrån detta perspektiv ett öppet system som ständigt influeras av sin omgivning (input), hanterar och filtrerar dessa influenser inom organisationen (throughput), för att sedan leverera något tillbaka till omgivningen (output). (Katz och Kahn) Denna output (tex till en kund) ger sedan möjligheter till feedback som hjälper organisationen att förändra sig så att framtida output är i linje med kundens önskemål. Så länge organisationen klarar denna process och hela tiden lyckas tillfredsställa omgivningen genom att anpassa sig till den kommer organisationen att vara vital och funktionell. (Burke). Människan skapar organisationer för att de hjälper oss att uppnå våra mål. Organisationer skapas för att människor vill uppnå olika mål eller har olika behov som kräver samarbete för att kunna uppnås. Vi är flockdjur och är gjorda för kontakt. Vår överlevnad har i alla tider hängt på vår förmåga att samarbeta och prestera tillsammans.

Organisationskulturen är sammanfattningsvis helt avgörande för organisationens existens, prestation och tillväxt. Komplexiteten kring kulturen betyder inte att den inte går att mäta och analysera. Att utveckla en mer hälsosam och attraktiv kultur är ett långsiktigt arbete som skall ägas av högsta ledningen där alla anställda behöver bli involverade.