Våra principer och kärnvärden

Ryggraden i vår identitet, metoder och arbetssätt.
Eftersom alla organisationer är unika anpassar vi vårt arbetssätt för varje uppdrag.
Dock arbetar vi alltid utifrån våra grundläggande principer och kärnvärden.

Våra principer

Människan avgör

Vi människor gillar att prestera och göra bra saker och vi har en inre drivkraft att vilja utvecklas. Denna inneboende lust och vilja påverkas av hur miljön är runt oss, mer än vad vi bland tänker på. Att tex visa uppskattning, glädjas med andra och fira framgångar ger både ökad handlingskraft och energi som smittar.
Tar vi vara på detta får vi en företagskultur som präglas av arbetsglädje och starka prestationer. Det gäller också att skapa meningsfulla målbilder, gemensamma ambitioner och värderingar, förmåga att anpassa sig till omvärlden och nya behov, förtroendefulla relationer, påverkansmöjlighet, trygghet och känsla av tillhörighet. Framgång skapas när alla människor i en stark vi-anda tar ansvar för att bygga den kultur som behövs nu och i framtiden.

 

Fokus på effekt

Tillsammans med kunden tydliggör vi de resultat och effekter som skall uppnås. Det handlar om effekter utifrån alla intressenter: Kunder, samhälle, anställda och ägare.
Kopplingen till organisationens högre syfte och värdet som dess tjänster och produkter skapar för samhället är avgörande. I samspel med kunden skall allt i processen bidra och kopplas till att uppnå de förväntade resultaten. Framsteg mäts löpande och följs upp kopplat till planen.

 

Systemiskt Förhållningsätt

Vi ser organisationen som ett ekosystem där förändring inom ett område kommer påverka andra områden. Allt sker i sammanhang och allt hänger samman. Kultur, struktur, relation, prestation, resultat, planer, känslor etc. är alla lika viktiga delar. Med en systemisk syn flyttas ensidigt fokus frän individen istället till relationer och samband.
Ett systemiskt förhållningssätt innebär också att vi tar tillvara den erfarenhet som gjorts, reflekterar över den och skapar nya förhållningssätt utifrån den förändrade verklighetens nya behov. Allt i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

 

Partnerskap

Vi är måna om att ha ett nära partnerskap under hela resan och att VD/Ledning visar ett tydligt ägarskap för utvecklingsprocessen. Tillit och ömsesidigt förtroende på alla nivåer och med olika intressenter är viktigt för oss. Vi ser varje uppdrag som en flexibel och uthållig lärandeprocess där våra respektive kompetenser och resurser stärker varandra för att uppnå värdefulla mäl och förändringar.
Partnerskapet förankras och följs upp genom tydliga strukturer såsom styrgrupp och referensgrupper med kontinuerlig, öppen dialog för prioritering, planering, utvärdering och lärande.

 

Våra kärnvärden

Say Yes!

Det finns en kreativ och förlösande kraft i det lilla ordet ja. Där ett nej låser in och förkastar öppnar ett ja istället för flera perspektiv. Genom att säga ”Ja, och” istället för ”Ja, men” skapas dialog och samspel istället för debatt och maktkamp.

För oss innebär ”Say Yes!” inte att vara mjäkiga ja-sägare. Snarare handlar det om att ta ställning. Att öppna dörren för möjligheter och tillväxt, till att lyckas och våga misslyckas på vägen. I ”Ja” bor entreprenörskap och förnyelse. Stagnation och feghet hittar du bara i ett ”Nej”.Därför säger vi ”Ja” till mänsklig drivkraft och ”Ja” till prestation!

 

Trust People!

För att människor ska kunna växa och ta ansvar behövs en väldigt viktig beståndsdel. Tillit. Utan den uppstår inte de positiva spiraler som skapar högpresterande organisationer, men tilliten är ingen självklarhet. Den fordrar att vi bejakar olikheter och utforskar potentialen hos alla. Att vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med.

Att vi lyssnar, ser och bekräftar varandra. Att vi vågar vara öppna mot varandra, inte bara med våra rädslor och tillkortakommanden utan även med våra förväntningar och förhoppningar, på oss själva och på andra. ”Trust People!” betyder att vi litar på att andra människor kan, vill och mår bra av att prestera!

 

Enjoy Performance!

Man kan prestera för att blidka någon annan. Men det är inte hållbart i längden. Därför verkar vi för prestationsbegreppet i dess goda form, där det bygger på individens egna lust och vilja att lyckas.

Vårt motto ”Enjoy Performance!” syftar på energin som frigörs när människor går från att vara åskådare till aktiva medspelare, i en miljö där glädje och prestation förenas för att åstadkomma långsiktiga resultat.